Wind

Proces windenergie Ommen

De gemeenteraad heeft in juni drie zoekgebieden voor windenergie vastgesteld. Dit zijn gebieden waar het technisch gezien mogelijk is om windenergie op te wekken. Met het vaststellen van de zoekgebieden houdt de gemeente zelf de regie in handen.

Ommen energieneutraal in 2050
De zelfregie van de gemeente is in lijn met het coalitieakkoord, waarin de ambitie ‘Ommen energieneutraal in 2050’ staat beschreven. Dat betekent dat alle energie die dan in gemeente Ommen wordt gebruikt, binnen de gemeentegrenzen duurzaam wordt opgewekt. Deze opgave is alleen haalbaar met de inzet van meer windenergie.

Afwegingskader windenergie
Eind 2023 volgt een afwegingskader windenergie. Een dergelijk afwegingskader is eerder vastgesteld voor zonne-energie in Ommen. Met een afwegingskader stelt de gemeenteraad voorwaarden vast waaraan projecten dienen te voldoen. Deze voorwaarden bevatten onder andere ruimtelijke, technische en maatschappelijke kaders.

Bijvoorbeeld eisen ten aanzien van lokaal eigendom en participatie van omwonenden. Pas nadat het afwegingskader is vastgesteld door de raad, kan de gemeente initiatiefnemers uitnodigen voor het indienen van concrete windenergieprojecten. Wij zijn benieuwd in hoeverre u onderstaande thema’s belangrijk vindt voor het afwegingskader wind. Alvast bedankt voor uw betrokkenheid.