De Regionale Energie Strategie

Hoe zit het ook alweer?

Wat is een regionale energiestrategie?

In regio West-Overijssel werken elf gemeenten, provincie Overijssel, vier waterschappen en drie netbeheerders samen aan de opwek van duurzame energie met een Regionale Energie Strategie (RES). In de RES staat hoe we in onze regio van fossiele energie overschakelen op duurzame elektriciteit en duurzame warmte. Ook staat in de RES welke infrastructuur en opslag daarvoor nodig zijn. (deze uitleg laten doen door foto van wethouder)

Meer info? Bekijk dan de video!

Waar staan we op dit moment?

De energietransitie is een grote opgave. De RES is een meerjarig traject waarmee we in 2019 zijn gestart met de RES 1.0. Deze is in 2021 door alle gemeenteraden, provincie en waterschappen vastgesteld. Op dit moment werken we aan de RES 2.0. Om daar te komen, is een MER nodig.

Wat is een MER?

MER staat voor Milieu Effect Rapportage. In een MER worden de milieueffecten van een plan of project in beeld gebracht. Denk bijvoorbeeld aan geluid en veiligheid en de effecten op landschap en natuur in beeld. Positieve milieueffecten zoals vermeden CO2-uitstoot en fijnstof vind je ook terug in een MER.

Wat is een NRD?

Een NRD gaat vooraf aan een MER. NRD staat voor Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze notitie staat welke alternatieven en milieuaspecten voor het rapport worden onderzocht en hoe uitgebreid en op welke manier die worden onderzocht.

Zienswijzen indienen tot 22 maart 2023

De concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt ter inzage op de elf gemeentehuizen in de regio West-Overijssel en in het Provinciehuis te Zwolle. Tot 22 maart 2023 kunt u hier zienswijzen op de concept-NRD indienen.

Regionale Energiestrategie West-Overijssel

Niet alleen op lokaal niveau, maar ook op regionaal niveau werken wij samen.

Voorzitters van de RES-regio West-Overijssel, Bart Jaspers Faijer (wethouder gemeente Ommen) en Marcel Blind (wethouder gemeente Olst-Wijhe) vertellen hoe elf gemeenten samen met de provincie Overijssel, vier waterschappen en drie netbeheerders de regionale energiestrategie in West-Overijssel aanpakken.